BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Giá thuê xe đi Phan Thiết

*  Thuê xe 4 chỗ:   1.400k

*  Thuê xe 7 chỗ:   1.500k

*  Thuê xe 16 chỗ: 2.900k

*  Thuê xe 29 chỗ: 4.100k

*  Thuê xe 45 chỗ: 5.700k

Giá thuê xe đi Vũng Tàu

* Thuê xe 4 chỗ:   750k

* Thuê xe 7 chỗ:   850k

* Thuê xe 16 chỗ: 1.800k

* Thuê xe 29 chỗ: 3.100k

* Thuê xe 45 chỗ: 4.700k

Giá thuê xe đi Tây Ninh

* Thuê xe 4 chỗ:   850k

* Thuê xe 7 chỗ:   1.000k

* Thuê xe 16 chỗ: 1.600k

* Thuê xe 29 chỗ: 2.700k

* Thuê xe 45 chỗ: 4.400k

Giá thuê xe đi Cần Thơ

* Thuê xe 4 chỗ:   1.400k

* Thuê xe 7 chỗ:   1.500k

* Thuê xe 16 chỗ: 2.200k

* Thuê xe 29 chỗ: 3.300k

* Thuê xe 45 chỗ: 4.900k

Giá thuê xe đi Phan Thiết

*  Thuê xe 4 chỗ:   1.400k

*  Thuê xe 7 chỗ:   1.500k

*  Thuê xe 16 chỗ: 2.900k

*  Thuê xe 29 chỗ: 4.100k

*  Thuê xe 45 chỗ: 5.700k

Giá thuê xe đi Vũng Tàu

* Thuê xe 4 chỗ:   750k

* Thuê xe 7 chỗ:   850k

* Thuê xe 16 chỗ: 1.800k

* Thuê xe 29 chỗ: 3.100k

* Thuê xe 45 chỗ: 4.700k

Giá thuê xe đi Tây Ninh

* Thuê xe 4 chỗ:   850k

* Thuê xe 7 chỗ:   1.000k

* Thuê xe 16 chỗ: 1.600k

* Thuê xe 29 chỗ: 2.700k

* Thuê xe 45 chỗ: 4.400k

Giá thuê xe đi Cần Thơ

* Thuê xe 4 chỗ:   1.400k

* Thuê xe 7 chỗ:   1.500k

* Thuê xe 16 chỗ: 2.200k

* Thuê xe 29 chỗ: 3.300k

* Thuê xe 45 chỗ: 4.900k

Giá thuê xe đi Phan Thiết

*  Thuê xe 4 chỗ:   1.400k

*  Thuê xe 7 chỗ:   1.500k

*  Thuê xe 16 chỗ: 2.900k

*  Thuê xe 29 chỗ: 4.100k

*  Thuê xe 45 chỗ: 5.700k

Giá thuê xe đi Vũng Tàu

* Thuê xe 4 chỗ:   750k

* Thuê xe 7 chỗ:   850k

* Thuê xe 16 chỗ: 1.800k

* Thuê xe 29 chỗ: 3.100k

* Thuê xe 45 chỗ: 4.700k

Giá thuê xe đi Tây Ninh

* Thuê xe 4 chỗ:   850k

* Thuê xe 7 chỗ:   1.000k

* Thuê xe 16 chỗ: 1.600k

* Thuê xe 29 chỗ: 2.700k

* Thuê xe 45 chỗ: 4.400k

Giá thuê xe đi Cần Thơ

* Thuê xe 4 chỗ:   1.400k

* Thuê xe 7 chỗ:   1.500k

* Thuê xe 16 chỗ: 2.200k

* Thuê xe 29 chỗ: 3.300k

* Thuê xe 45 chỗ: 4.900k